Professor-Maria-Lee

Professor Maria Lee

Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Mr Khải Trần

Dr. Tran Quang Khai

Tiến sĩ Big Data

Mr Đức Võ

Dr. Duc Vo

Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế

Dr. Liem Ngo - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Liem Ngo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Dr. Yi Guo - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Yi Guo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Dữ liệu

Dr. Gareth Craze - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Gareth Craze

Tiến sĩ Khoa học về Hành vi tổ chức

Dr. Dilupa Nakandala - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Dilupa Nakandala

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Quản lý Nguồn nhân lực & Quản trị

Dr. Tuan Doan - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Tuan Doan

Tiến sĩ Tài chính

Dr. Thu Phan - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Thu Phan

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Assoc.Prof. Quan Tran

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Mr. Michael Saram - Giảng viên MBA Talent 2022

Mr. Michael Saram

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Dr. Thao Tran

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Xem thêm