Dr. Liem Ngo - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Liem Ngo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Marketing

Dr. Yi Guo - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Yi Guo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Dữ liệu

Dr. Michael Lwin - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Michael Lwin

Tiến sĩ Truyền thông và Quảng cáo

Dr. Kamini (Simi) Bajaj - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Kamini (Simi) Bajaj

Tiến sĩ Phần mềm và Tự động hóa

Dr. Gareth Craze - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Gareth Craze

Tiến sĩ Khoa học về Hành vi tổ chức

Mr. Chor Ghee Lim - Giảng viên MBA Talent 2022

Mr. Chor Ghee Lim

Thạc sĩ Quốc tế học

Dr. Dilupa Nakandala - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Dilupa Nakandala

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Quản lý và Nghiên cứu Đổi mới

Dr. Khai Dinh - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Khai Dinh

Tiến sĩ Quản lý Hành chính công

Dr. Tuan Doan - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Tuan Doan

Tiến sĩ Tài chính

Dr. Thao Tran

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Dr. Lam Nguyen - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Lam Nguyen

Giáo sư - Tiến sĩ Quản lý & Kinh doanh quốc tế

Dr. Nika Salvetti - Giảng viên MBA Talent 2022

Dr. Nika Salvetti

Tiến sĩ Leadership - CSR

Xem thêm